Tarina

12.6.2019. Kouluttautuessani työterveyteen ja toimiessani "virkaa tekevänä" työterveyspsykologina (2016-17) havahduin työni kautta seuraavaan havaintoon: nykyinen työterveyshuollon mekanismi ensisijaisesti hoitaa asiakkaita – ei ennaltaehkäise asiakkuuksia, ts. työterveyshuoltoon hakeudutaan hoitoon ”kun vahinko on jo tapahtunut”. Toinen havainto hoitoon ohjautumiseen on aloite; ensisijaisesti työntekijä ohjaa itsensä omaan harkintaansa perustuen työterveyden palveluun. Työssä jaksamisen ja työuupumuksen ennaltaehkäisyn kannalta tämä ei ole paras mahdollinen malli; yksittäisen työntekijän on vaikea arvioida työnkuormitustaan ja jaksamistaan ilman säännöllistä vuorovaikutusta ja seurantaa. Tämä mekanismi puuttuu useimmilta työpaikoilta.
Yritysten näkökulmasta ensimmäinen asiakaskontakti (esim. uupunut tai väsynyt työntekijä hakeutuu työterveyteen ) tarkoittaa kahta asiaa: ensimmäinen lasku lähtee työantajalle – työntekijän työhön paluu saattaa viivästyä. Molemmat ovat yritykselle ennakoimattomia kuluja.
  Osan näistä kuluista korvaa KELA: ”Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.” En takerru yksityiskohtiin, mutta turhauduin siihen, että KELAn tarkoittamalla ja työterveystoimijoiden toteuttamalla ”tietojen annolla, neuvonnalla ja ohjauksella” en psykologina päässyt ennaltaehkäisevään tapaan toimia, enkä saavuttanut kohderyhmääni –näitä orastavasti uupuneita.
Tämä on mielestäni ns. valuvika.
  Em. kokeminen johti siihen ajatukseen, että yritykseni Headactive Oy toiminnan keskiössä on vapaa rahoitteinen (KELA riippumaton) ennaltaehkäisevä (tiedeperustainen) psykologinen työ. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Palveluideni tulee olla niin perusteltuja, vaikuttavia ja lisäarvoa tuottavia, että asiakas löytää ne ja ostaa ilman yhteiskunnan tukea.
Kohderyhmääni ovat siis yritykset, jotka haluavat siirtää työhyvinvointiin liittyvän taloudellisen panostuksen painopistettä hoidon sijaan ennaltaehkäisyyn. Kohderyhmääni ovat myös yksilöt, jotka eivät saa työnantajansa tukea oman työssäjaksamisen ylläpitämiseksi. Kolmas kohderyhmäni ovat yritykset ja yksilöt, jotka haluavat kehittyä hyvästä paremmaksi.
  Headactive Oy:n palvelut perustuvat oheiseen ajatteluun. Työssäjaksaminen ja hyvinvointi lähtevät riittävästä levosta ja unesta, ”unesta energiaa” vastaa tähän tarpeeseen. Yhdessä toimiminen yrityksessä, tavoitteiden saavuttaminen yksilönä/yrityksenä vaatii muuttuvassa työelämässä uudenlaista johtajuuden mallia, palveleva johtajuus on hyvä vaihtoehto tähän aikaan. Työntekemisen kokeminen (työn merkityksellisyys) on yksi keskeinen työssäjaksamisen teema, työn tuunaamisen avulla työn merkityksellisyys löytyy.
Nimen historia Halusin yritykselleni nimen, joka kuvaisi yhtiön tarkoitusta ”aktivoida muutokseen” ja tässä tapauksessa, kun aktivointi kohdistuu pään seudulle päänaktivoija tai aktiivipään sijaan pääydyin englannin kielessä merkityksettömään Headactive sanapariin. Nimi on ainakin itsestäni hauska ja yritystäni kuvaava. Tähän nimeen on helppo integroida työnkuvani: päänaktivoija, siis headactivator.

Palvelut

Headactive Oy:n tapa toimia ja tuottaa palveluita pohjautuu positiiviseen ja moderniin psykologiaan, viimeaikaiseen tutkimukseen sekä käytännön työelämän kokemukseen ja aktiiviseen seurantaan.
Unesta energiaa!
Unesta Energiaa! muotoutui omaksi palvelukseen. Unettomuuden lääkkeettömään hoitoon perustuva palvelukokonaisuus löytyy täältä: www.unestaenergiaa.fi
Työuramuotoilu
Työ ja työelämä ovat murroksessa. Oman työkykyisyyden ja työmarkkina-arvon arvioiminen ja suunnitelmallinen hallinta takaa työssä kiinni pysymisen ja etenemisen kohti omia ammatillisia tavoitteita. Uraohjaus palvelussa saat tukea oman työkykyisyyden arvioon sekä konkreettisen suunnitelman ammatilliseen kehittymiseen. Ajatusta voi herätellä lukemalla blogi "Pyromania ja sisäinen motivaatio" sekä "Ammatillinen identiteetti ja sisäinen motivaatio". Toimii sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena. Kysy lisää!
Palveleva johtajuus
Palvelevalla johtamisella tarkoitetaan henkilöstöä tukevaa, motivoivaa ja innostavaa johtamista. Palveleva johtajuus on johtajuuden muoto, jossa perinteisestä esimies alainen vuorovaikutuksesta siirrytään kohti mallia, missä huomio kiinnitetään työntekijän kehittämisen ja tarpeiden huomioimiseen. Parhaimmillaan palvelevan johtamisen vaikuttavuus näkyy konkreettisesti työhyvinvoinnin lisääntymisenä (työuupumuksen, sairaspoissaolojen vähenemisenä) sekä työn imun muodostumisena. Lisää perusteista tästä. Toimii sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena. Kysy lisää!

Blogi

Tässä viimeisimpiä kirjoituksiani työelämästä, johtamisesta, esimiestyöstä, unesta ja levosta ja muusta mielenkiintoisesta...
Arkistoon...

Headactivator

Työhistoriani jakautuu kahteen osaan; ennen ja jälkeen 2013. Ennen vuotta 2013 tein reilun 10- vuoden uran Nokialla, Elektrobitillä, Huaweilla ja Orangella (suomessa, usa:ssa, ruotsissa ja ranskassa). Tuon ajan elämä ja arki oli enemmän tai vähemmän käyttöliittymien ja kannettavien päätelaitteiden täyttämää. Vuoden 2013 käännekohdan jälkeen olen ollut enemmän tai vähemmän kiinni - omasta vapaasta tahdosta – psykologisen tiedon omaksumisen, jalostamisen ja hyödyntämisen tehtävissä, ensin opiskelijana sitten toimenhaltijana ja vuoden 2018 alusta alkaen yrittäjänä.
Yhdessä nämä kaksi ajanjaksoa ovat muovanneet sen, mitä psykologina olen ja miten psykologina toimin. Psykologin työssä tukeudun tutkittuun tietoon, hyviksi koettuihin käytänteisiin ja teoreettisiin malleihin, joita sovellan kontekstiin sopiviksi. Yrittäjänä seuraan ympäröivää maailmaa. Nämä kaksi ”pilaria” muodostavat perustan kaikelle Headactive Oy:n toiminnalle. Yksin yrittäminen ei tarkoita yksin tekemistä – päinvastoin – moniammatillinen kunnioittava ja arvostava yhteistyö tuo lopulta sen lisäarvon.
Kari Matilainen
Kari Matilainen

Headactivator

  Yhteystiedot & yhteydenotto

  Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä hyvä yhteistyömalli.
  Headactive Oy y-tunnus 2881824-2
  E-mail: kari@headactive.fi Phone: +358 440 777 020